ผู้เข้าชม

15 มิ.ย. 2550

หน่วยที่ 5 โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ

โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ

ขั้นตอนการทำงานแบบลำดับ เป็นขั้นตอนวิธีการทำงานพื้นฐาน ขั้นตอนวิธีการทำงานแบบลำดับได้รับการพัฒนามาจากโครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ การเขียนอธิบายการทำงานของวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ผังงาน ทำให้สามารถเห็นลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของการแก้ปัญหาได้ชัดเจนกว่าการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความโดยตรง แต่การนำผังงานมาพัฒนาให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์โดยตรง สำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดการเขียนโปรแกรม อาจจะไม่สะดวก จึงต้องมีการเปลี่ยนจากผังงานให้เป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความก่อน จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความให้เป็นรหัสเทียม และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตามลำดับ

การเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจากผังงาน สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกคือ การแยกจำนวนของกระบวนการทำงานทั้งหมดของผังงาน การพิจารณาว่า ผังงานนั้น มีกระบวนการทำงานทั้งหมดจำนวนกี่กระบวนการ สามารถทำการพิจารณาได้จากการทำงานของกระบวนการหนึ่งกระบวนการนั้น จะมีทิศทางเข้าและทิศทางออกจากกระบวนการ มีเพียงอย่างละหนึ่งทิศทางเท่านั้น โดยทำการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจำนวนหนึ่งข้อความ ต่อกระบวนการหนึ่งกระบวนการ

ผังงานกับการทำงานแบบลำดับ

หลังจากที่ทำการหากระบวนการทำงานทั้งหมดของผังงาน ขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนข้อความที่ใช้สำหรับอธิบายการทำงานที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน ข้อความที่ใช้สำหรับอธิบายการทำงานของแต่ละสัญลักษณ์ของผังงาน สามารถเขียนได้ดังนี้


ตัวอย่างการเปลี่ยนจากผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความ


จากรูป มีกระบวนการทำงานทั้งหมด 5 กระบวนการ สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี้


1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับค่า Base และ High
3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 0.5*Base*High
4. แสดงค่าของ Answer
5. จบการทำงาน

ตัวอย่าง การเปลี่ยนจากผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความ


จากรูป มีกระบวนการทำงานทั้งหมด 5 กระบวนการ สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี้


1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับค่า Radian
3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 2*3.14*Radian
4. แสดงค่าของ Answer
5. จบการทำงาน
รหัสเทียมกับการทำงานแบบลำดับ
หลังจากที่ทำการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความจากผังงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความเป็นรหัสเทียม โดยทำการเปลี่ยนจากขั้นตอนวิธีการทำงานหนึ่งการทำงานให้เป็นรหัสเทียมจำนวนหนึ่งรหัสเทียม การเขียนรหัสเทียมสำหรับการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความ มีดังนี้ตัวอย่าง การเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความเป็นรหัสเทียมจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความข้างต้น สามารถเขียนเป็นรหัสเทียม ได้ดังนี้

การอธิบายขั้นตอน................................................................. รหัสเทียม

1. เริ่มต้นการทำงาน ...................................................................................Begin

2. รับค่า Base และ High ............................................................................Read Base , High

3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 0.5*Base*High .................................Answer <- 0.5*Base*High

4. แสดงค่าของ Answer ..........................................................................Write Answer

5. จบการทำงาน ........................................................................................End


ตัวอย่าง การเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความเป็นรหัสเทียม

จากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความข้างต้น สามารถเขียนเป็นรหัสเทียม ได้ดังนี้

การอธิบายขั้นตอน ....................................................................รหัสเทียม

1. เริ่มต้นการทำงาน .......................................................................................Begin

2. รับค่า Radian ............................................................................................Read Radian

3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 2*3.14*Radian .....................................Answer <- 2*3.14*Radian

4. แสดงค่าของ Answer ................................................................................Write Answer

5. จบการทำงาน ............................................................................................End

ตัวอย่าง การเปลี่ยนจากการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของข้อความเป็นรหัสเทียมจากผังงาน มีกระบวนการทำงานทั้งหมด 8 ขั้นตอนการทำงาน สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ และ รหัสเทียม ได้ดังนี้

การอธิบายขั้นตอน ...................................................................รหัสเทียม

1. เริ่มต้นการทำงาน ......................................................................................Begin

2. รับค่า A , B ...............................................................................................Read A , B

3. แสดงค่าของ A , B ...................................................................................Write A , B

4. กำหนดให้ Temp มีค่าเท่ากับ A ...............................................................Temp <-A

5. กำหนดให้ A มีค่าเท่ากับ B........................................................................ A <- B

6. กำหนดให้ B มีค่าเท่ากับ Temp............................................................... B <- Temp

7. แสดงค่าของ A , B ..................................................................................Write A , B

8. จบการทำงาน........................................................................................... End

ตั้งใจนะคะ..ลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคน ^____^

ไม่มีความคิดเห็น: